OPŠTI USLOVI

Pravila korišćenja platforme Dobri Dabar

Pravila korišćenja platforme Dobri Dabar regulišu prava i obaveze u korišćenju svih alata i sistema platforme Dobri Dabar, preko internet portala dobridabar.com, principe korišćenja usluga preko platforme i međusobne odnose pravnih učesnika koji su zainteresovani za podršku nekoj od kampanja, autora uključenih u kreiranje kampanja i implementacije projekata, operatera platforme i korisnika platforme (u daljem tekstu „Pravila“).

Član 1.

Uvodne odredbe

Dobri Dabar je neprofitna platforma za kraudfanding (u daljem tekstu „Platforma“) kojom upravlja Operater, a koja ima za cilj razvoj zajednica civilnog društva kroz podršku novim idejma u formi donacija. Platforma je namenjena autorima projekata sa fokusom na razvoj ideja od javnog interesa. Putem Kampanje na Platformi, Autori mogu da predstave svoje projekte i dobiju finansijsku podršku za njih od Podržavalaca koji su zainteresovani da pomognu da se realizuje u formi koju sami odaberu i koja je prihvatljiva u okviru same Kampanje.

Platforma je otvorena za Autore iz Republike Srbije, kao pojedince ili kao autorske grupe.

Funkcionisanje platfome Dobri Dabar preko Internet portala obezbeđuje Operater u cilju podrške projektima koji su od javnog značaja. Operater nije odgovoran za sadržaj, podatke i informacije koje su u ovu svrhu dali ili objavili korisnici Platforme, kao ni za radnje ovih osoba koje krše ova Pravila.

Korišćenjem Platforme u bilo kom svojstvu, bilo kao Podržavalac, Autor ili posetom web-sajtu kao registrovanom korisniku www.dobridabar.com, potvrđujete da ste pravilno pročitali i saglasili se da se pridržavate i poštujte ova pravila kao učesnici u individualnim odnosima u koje ulazite ili koji su kreirani preko Platforme, koristeći alate i aplikacije povezane sa Platformom.

Član 2.

Definicije pojedinih pojmova

1.            Autor je fizičko ili pravno lice koje je zainteresovano da svoj projekat realizuje u dobroj nameri uz podršku ili isključivo sredstvima dobijenim preko Platforme od Podržavalaca projekta. Autor kreira kampanju za relevantni projekat (direktno ili preko autora kampanje) u skladu sa ovim Pravilima i sklapa Ugovor o pristupu platformi sa Operatorom.

2.            Autor kampanje je fizičko lice koje je autor projekta ovlastio da pripremi i objavi Kampanju na Platformi u ime i za račun Autora. Autor kampanje je dužan da obavlja radnje u vezi sa Kampanjom samo u obimu datog punomoćja ili ugovora sa Autorom, u suprotnom ima pravo da obavlja radnje u vezi sa pripremom i kreiranjem Kampanje i radnje u vezi sa korišćenjem Platforme (osim ako nije drugačije dogovoreno).

3.            Zakon o autorskom i srodnim pravima je zakon Republike Srbije objavljen „Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 sa svim izmenama i dopunama pod br. 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019.

4.            Finansijska podrška Projektu je konkretan iznos kojim će relevantni Podržavalac podržati implementaciju Projekta. Finansijsku podršku Projektu pruža Podržavalac u okviru Platforme, preko koje zaključuje Ugovor o podršci Projektu.

5.            Kampanja je proces predstavljanja Projekta u okviru Platforme, u cilju dobijanja sredstava za njegovu implementaciju. Kampanja je aktivna nakon odobrenja Operatera i u trenutku pokretanja od strane Autora kampanje. Aktivna kampanja je vremenski period tokom kojeg Podržavaoci  pružaju finansijsku podršku za Projekat u korist implementacije Projekta koristeći Platformu. Kampanja se prekida kada istekne trajanje kampanje.

Kampanja definiše:

a.            Trajanje Kampan je, što znači period tokom kojeg Platforma omogućava Autoru da prikupi pojedinačne iznose finansijske podrške za Projekat od Podržavalaca kao podršku implementaciji Projekta. Trajanje Kampanje određuje Autor Kampanje u procesu kreiranja Kampanje na Platformi u rasponu od 30 – 45 dana.

b.            Ciljani iznos, je potreban iznos koji je odredio Autor kampanje za uspešnu realizaciju Projekta predstavljenog kroz Kampanju, a koji je Autor zainteresovan da postigne tokom trajanja Kampanje za potrebe realizacije projekta.

c.            Vrsta finansiranja: Fiksno finansiranje je standardni način finansiranja Projekta po principu „sve ili ništa“, tj. u slučaju da se ciljani iznos ne postigne kroz iznose Finansijske podrške Projektu, Kampanja postaje neuspešna i sredstva obezbeđena u okviru Finansijske podrške Projektu će biti vraćena Podržavaocu. U tom slučaju, Autor nije u obavezi da realizuje Projekat.

Neuspela Kampanja u smislu gore navedenog, je Kampanja u kojoj nisu ispunjeni uslovi odlaganja definisani u trenutku njenog objavljivanja, odnosno nije dostigla ciljani iznos tokom trajanja Kampanje u okviru vrste fiksnog finansiranja.

Uspešna Kampanja u smislu navedenog, je Kampanja tokom koje su ostvareni prethodni uslovi definisani u trenutku njenog objavljivanja, odnosno dostignut je ciljani iznos utvrđen u okviru fiksnog finansiranja Projekta tokom trajanja Kampanje. .

6.            Platforma je elektronski sistem koji predstavlja skup alata, aplikacija i drugih tehničkih rešenja (softver, hardver i drugi alati koji se koriste za obezbeđivanje aktivnosti navedenih u ovim Pravilima i relevantnim ugovorima), ili bilo koji njihov deo, kojima upravlja Operator. Pojedinačne aktivnosti i usluge koje se pružaju u okviru Platforme obično se pružaju kroz sisteme integrisane u Portalu.

7.            Podržavalac je fizičko ili pravno lice koje izrazi volju da podrži Projekat tokom Kampanje i koje će pružiti odgovarajuću finansijsku podršku Projektu kroz izbor jednog od načina podrške Projeku i zaključiti Ugovor o podršci Projektu.

8.            Portal označava internet domen dobridabar.com

9.            Korisnik je svako lice koje koristi Portal ili Platformu u svrhu za koju je taj Portal namenjen. Konkretno to je Autor (uključujući Autora Kampanje ako ga je Autor ovlastio da pripremi i objavi Kampanju u skladu sa ovim Pravilima), Podržavalac, Saradnik i svako ko koristi Platformu ili Portal u skladu sa gore navedenim.

10.          Pravila čine sažetak prava i obaveza pojedinih učesnika u pravnim odnosima koji koriste Platformu u svrhu predstavljanja Kampanja za realizaciju Projekta od opšteg interesa. Pravila utvrđuju opšta prava i obaveze svih pravnih odnosa koji proizilaze iz bilo kakvog korišćenja Platforme u odnosu na sve subjekte koji na bilo koji način koriste Platformu (tj. posebno Autora, Autora kampanje, Podržavaoca, Operatera ili druge osobe koje koriste Platformu).

Platforma ili poseta Portalu čine opšte odredbe Ugovora o podršci projektu i Ugovora o pristupu platformi i uključuju Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (PZPL).

11.          Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (PZPL), reguliše prava i obaveze nastale putem povezivanja pojedinačnih učesnika u pravnom odnosu koji koriste Platformu, a koji dolaze u kontakt ili na bilo koji način učestvuju u obradi ličnih podataka fizičkih lica u skladu sa zakonodavnim propisima Republike Srbije koji se odnosi na lične podatke.

12.          Operater je Udruženje Loud Crowd, sa sedištem u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa

br. 2. Matični br. 28302398.

13.          Projekat je jasno definisana ideja Autora koju je moguće realizovati na način predstavljen u okviru Kampanje na Platformi. Projekat i njegovi ciljevi se mogu objaviti putem Platforme u vidu Kampanje na osnovu zaključenog Ugovora o pristupu platformi. Ukoliko je Kampanja uspešna, njen Autor je dužan da je sprovede, obično u roku od šest meseci od uspešnog završetka Kampanje, ali najkasnije 12 meseci nakon završetka Kampanje.

14.          Saradnik je fizičko lice koje prihvatanjem Poziva Autora (ili Autora Kampanje) na saradnju pristaje da sarađuje na Kampanji. Saradniku se može dati pravo da uređuje Kampanju, uz ista prava i obaveze prema Pravilima kao i Autoru, osim pristupa ličnim podacima Podržavaoca. (prema PZPL).

15.          Javni interes je pre svega stvaranje, razvoj i zaštita duhovnih i kulturnih vrednosti, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava ili drugih humanitarnih ciljeva, zaštita i stvaranje uslova zdrave životne sredine, očuvanje prirodnih vrednosti, zaštita zdravlja, zaštita prava dece i omladine, razvoj nauke, obrazovanja, fizičkog vaspitanja, sporta i druge slične svrhe koje se koriste kao podrška društveno korisnim aktivnostima u društvu.

16.          Ugovor o pristupu platformi je ugovor između Operatera i Autora, na osnovu kojeg je Autoru dozvoljeno da koristi Platformu ili njene elemente u svrhu predstavljanja Projekta kroz Kampanju u nastojanju da dobije finansijsku podršku neophodnu za projekat. Ugovor se zaključuje izražavanjem saglasnosti sa njegovim tekstom od strane Autora (nakon potvrde slanja Kampanje na odobrenje) i odobravanjem Kampanje od strane Operatera. Autor ima pravo da ga zastupa drugo lice u okviru punomoćja ili posebnog ugovora, koje je dužan da dostavi ili pruži Operateru na zahtev.

17.          Ugovor o podršci Projektu je ugovor o podršci relevantnom Projektu od javnog interesa, na osnovu kojeg Podržavalac izražava podršku relevantnom Projektu predstavljenom kroz aktivnu Kampanju pružanjem iznosa Finansijske podrške Projektu na neki od načina ponuđenih u okviru Kampanja za relevantni projekat. Ugovor o podršci Projektu zaključuje Podržavalac sa Autorom i Operaterom potvrđivanjem saglasnosti sa njegovom formulacijom u okviru relevantnog odeljka Platforme preko Portala i obezbeđivanjem (uplatom) unete Finansijske podrške Projektu korišćenjem načina plaćanja relevantnog pružaoca platnih usluga u okviru mogućnosti relevantne Aktivne kampanje na Platformi.

Član 3.

Prava i obaveze Podržavaoca i Korisnika

1.            Podržavalac i svaki drugi korisnik Platforme imaju pravo da koriste Platformu u svrhe za koje je namenjena i na način koji im Platforma omogućava u okviru redovnog korisničkog okruženja, ili omogućava Operateru da okruženje učini pristupačnim, u skladu sa ovim Pravilima i važećim zakonskim propisima. Korisnici nisu ovlašćeni da koriste Platformu ili bilo koji deo Platforme u suprotnosti sa Pravilima ili važećim zakonom, a posebno nisu ovlašćeni da koriste Platformu na način koji je zabranjen (stav 3. ovog člana) ili na način koje bi štetilo pravima drugih korisnika ili trećih lica (npr. ostvarivanjem prava, pružanjem usluga ili aktivnosti za koje nema relevantne saglasnosti, dozvole, licence i sl.), mešanjem u Platformu, menjanjem njenih parametara, kopiranjem njenih komponenta ili funkcionalnosti, dodeljivanjem drugoj osobi licence/podlicence za Platformu ili njen deo, ili na drugi način dodeliti prava na Platformu uz naknadu, dekompilirati bilo koji deo, pristupne komponente za koje nemaju administratorska prava, ili koristiti Platformu, ili bilo koji deo u okviru Platforme, ukoliko za to nisu izričito ovlašćeni.

2.            Svaki Korisnik je dužan da za svako korišćenje Platforme uvek pruži potpune, tačne i istinite informacije, a ukoliko Operateru ne dostavi punomoćje za određeno treće lice, da uvek postupa u svoje ime i za svoj račun.

3.            Zabranjeno je korišćenje Portala, Platforme i bilo koje funkcionalnosti Portala/Platforme objavljivanjem ili širenjem informacija, podataka ili drugog sadržaja koji:

Ukoliko bilo koji Korisnik na Portalu pronađe sadržaj koji krši gore navedene zabrane, opšte obavezujuće zakonske propise ili na drugi način krši ova Pravila, neophodno je da o tome, bez odlaganja, obavestiti Operatera.

4.            Operater ni na koji način nije odgovoran za informacije i sadržaje koje objavi bilo koji Korisnik u okviru Portala. Operater takođe nije odgovoran za mogućnost sprovođenja bilo koje namere ili Projekta koji je predstavio Autor, za uspeh Kampanje ili za način na koji će relevantni Projekat biti sproveden. Operater ima pravo (ali nije u obavezi) da pregleda sadržaj objavljen preko Portala  u slučaju osnovane sumnje da objavljeni sadržaj, informacija ili svrha koju korisnik teži krši ova Pravila ili važeće zakone ili obustavi objavljivanje takvog sadržaja, uključujući potpuno i trajno uklanjanje takvog sadržaja ili informacija sa Portala ili Platforme.

5.            Podržavalac ima pravo da:

a.            pruži finansijsku podršku Projektu za potrebe realizacije Projekta, kao deo aktivne Kampanje na Portalu, u skladu sa ovim Pravilima i uputstvima utvrđenim tokom Kampanje. Podržavalac ima pravo da pruži finansijsku podršku Projektu jednom ili više puta. Podržavalac potvrđuje da je pružanje svake finansijske podrške za projekat povezano sa obavezom sklapanja Ugovora o podršci projektu.

b.            da učestvuje u realizaciji Projekta traženjem od Autora informacije o korišćenju finansijske podrške Projekta.

c.            koristi Platformu u skladu sa Pravilima, u svrhe za koje je to navedeno u Pravilima i obavezuje se da se uzdržava od korišćenja Platforme za koju nije ovlašćen.

Član 4.

Prava i obaveze Autora i Autora kampanje

1.            Autor ima pravo da putem Platforme besplatno i dobrovoljno kreira Kampanju za podršku projekta od javnog interesa, s tim da je uvek obavezan da sklopi Ugovor o pristupu Platformi u vezi sa relevantnom Kampanjom i da se pridržava svih uslova, prava i obaveza utvrđenih u Ugovoru o pristupu platformi i ovim Pravilima.

2.            Autor nema pravo da otkaže Kampanju nakon odobrenja Kampanje. Ukoliko Kampanja ne odstigne željeni cilj (“Neuspešna kampanja”) Podržavaocima se, bez odlaganja vraća prikupljena finansijska podrška.

3.            Autor obećava i obavezuje se da će, ukoliko Kampanja bude uspešna („Uspešna kampanja“) i ne bude otkazana u skladu sa ovim Pravilima, realizovati Projekat, u skladu sa namerom predstavljenom tokom Kampanje. Autor se obavezuje da realizuje Projekat najkasnije 12 meseci nakon završetka Kampanje. Autor nema pravo da realizuje Projekat pre završetka Kampanje (do kraja trajanja Kampanje).

4.            Autor se po završetku Kampanje obavezuje:

a.            da kroz Kampanju realizuje Projekat u skladu sa predstavljenim planom od javnog interesa, najkasnije u roku od 12 meseci od okončanja Kampanje;

b.            da koristi dobijeni iznos Finansijske podrške Projektu od pojedinačnih Podržavalaca isključivo za realizaciju Projekta;

c.            da realizuje Projekat sa fokusom na javni interes, na transparentan način;

d.            da dostavi Izveštaj o realizaciji u roku od 30 dana od okončanja projekta.            

5.            Autor izjavljuje i obavezuje se da će postupati u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u bilo kojoj aktivnosti, u okviru ostvarivanja svojih prava i obaveza, tokom Kampanje i realizacije Projekta, odnosno posebno se obavezuje da će koristiti radove, usluge i materijale za koje poseduje urednu dokumentaciju i ovlašćenja koja se odnose na njihovo korišćenje (uključujući objavljivanje na Portalu). Objavljivanjem bilo kog dela zaštićenog pravima intelektualne svojine u okviru Platforme, Autor pristaje na njegovo korišćenje u okviru Portala i Platforme, bez ikakvog imovinskog, prostornog ili vremenskog ograničenja za potrebe Kampanje. Autor je odgovoran za pravilno regulisanje prava intelektualne svojine na dela koja koristi, kao i na dela koja će biti predmet ili rezultat Kampanje i Projekta, za namirenje prava u vezi sa pruženim uslugama i radnjama, ili prodaja robe, pravljenje radova, obezbeđivanje / stavljanje na raspolaganje dela zaštićenih autorskim pravima, bez obzira na to da li se odnose na Kampanju ili implementaciju Projekta. Autor se ovim obavezuje da će nadoknaditi sve troškove Operatera u vezi sa potraživanjima trećih lica u vezi sa kršenjem ove odredbe od strane Autora.

6.            Autor se takođe obavezuje:

a.            da poštuje ova Pravila, kao i sva pravila koja se odnose na realizaciju Projekta definisana u okviru Kampanje;

b.            da obezbedi Podržavaocu uslugu, aktivnost, ili dobro prema izabranom obliku podrške Projektu u okviru Kampanje (i zaključenom Ugovoru o podršci Projektu) u skladu sa uslovima navedenim u Kampanji i važećim propisima;

c.            obavesti Operatera o svim značajnim činjenicama u vezi sa korišćenjem Platforme, uključujući informacije o implementaciji Projekta koje zahteva Operater;

d.            da ne objavljuje isti ili sličan Projekat / Kampanju preko bilo koje druge karudfanding platforme ili internet portala bez prethodne saglasnosti Operatera; U tom slučaju, Operater ima pravo da otkaže objavljivanje Autorske kampanje;

e.            da se uzdrži se od bilo koje radnje koja može dovesti do štete za Operatera ili koja može ugroziti reputaciju Operatera ili javnu korist Platforme.

7.            Autor nema pravo da koristi Platformu i bilo koju Kampanju koju na njoj objavi za pribavljanje lične imovinske koristi ili imovinske koristi članova porodice, kao i suvlasnika ili akcionara pravnog lica, ili drugih lica koja učestvuju u kapitalu Autora (koji je pravno lice).

8.            Autor je odgovoran za sve radnje u vezi sa Kampanjom i Projektom. Autor ima pravo da poveri Autoru Kampanje pojedinačne radnje u vezi sa Kampanjom (korišćenje Platforme za potrebe Kampanje). Autor kampanje je odgovoran u odnosu na Autora kao agenta; Autor kampanje se obavezuje da će u ime Autora obavljati radnje bez naknade, osim ako nije drugačije dogovoreno između Autora i Autora kampanje.

9.            Autor Kampanje je dužan da se pridržava ovih Pravila i potvrđuje svoju registraciju na Platformi i obavezuje se da će poštovati sve obaveze koje se odnose na Autora u vezi sa Kampanjom i korišćenjem Platforme, saglasan je sa svim izjavama Autora u vezi sa Kampanjom i obavezuje se da obezbedi sve obaveze u vezi sa Kampanjom koje se odnose na Autora.

Autor kampanje prvenstveno (osim ako nije drugačije dogovoreno):

a.            sprovodi sve aktivnosti u ime Autora u vezi sa pripremom i objavljivanjem Kampanje na Platformi, uključujući i ispunjavanje srodnih obaveza (naročito obaveza iz st. 5. i 6. ovog člana),

b.            u okviru Platforme, takođe sprovodi objavljivanje izjave o Projektu koju je u tu svrhu dao Autor,

c.            u slučaju uspešne kampanje, obrađuje lične podatke Podržavalaca u ime Autora, uvek u skladu sa Pravilima.

Član 5.

Prava i obaveze Operatera platforme

1.            Operater upravlja Platformom u skladu sa ovim Pravilima, kako bi podržao realizaciju ciljeve i namere od javnog interesa koji su definisali Autori u okviru svojih Kampanja. Operater ima pravo da koristi Platformu i ima pravo da spreči bilo koje lice da pristupi Platformi u opravdanim slučajevima (npr. kršenje ovih Pravila ili ugovora sa Operaterom, čiji je predmet svako korišćenje Platforme). Operater takođe obezbeđuje održavanje Platforme i informiše korisnike o korišćenju Platforme.

2.            Operater ima pravo:

a.            da pozve Autora da dostavi dokumenta koja potvrđuju sve činjenice navedene na Platformi i Autor je dužan da odgovori na poziv,

b.            da ne otkrije informacije ili da otkrije informacije na Platformi za koje smatra da su lažne, netačne, nepotpune, obmanjujuće, uvredljive, otkrivene u suprotnosti sa Pravilima ili propisima ili iz drugih opravdanih razloga koji ugrožavaju Platformu;

c.            da ne odobri Kampanju koja je u suprotnosti sa uslovima navedenim u Pravilima, ne ispunjava kriterijume definisane od strane Operatera;

d.            da otkaže Kampanju koja ne ispunjava postavljene uslove, odnosno Kampanju kojom se krše Pravila ili važeći zakoni;

e.            da otkaže registraciju Korisnika ili spreči njegov pristup Platformi koji koristi Platformu suprotno ovim Pravilima;

f.             da pregleda objavljeni sadržaj, uključujući i Kampanje, i ako je opravdano, da suspenduje objavljivanje sadržaja, izmeni sadržaj objavljen na Platformi ili preporučiti Autoru da izmeni Kampanju.

3.            Kao deo obezbeđivanja rada Platforme, Operater obezbeđuje:

a.            u skladu sa Ugovorom o podršci Projektu, u slučaju uspešne Kampanje, najranije deset, a najkasnije četrnaest kalendarskih dana od završetka Kampanje, izvrši uplatu finansijske podrške Projektu, prikupljenu na Platformi, na navedeni račun od strane Autora u Ugovoru o pristupu platformi, umanjeno za troškove bankarskih transakcija;  

b.            sprovođenje plaćanja za potrebe podrške Projektima, preko ovlašćenih lica i instrumenata (platne kartice i druge bankarske transakcije) prema uslovima pružaoca ovih usluga,

d.            informacije Autoru uspešne Kampanje, o listi Podržavalaca i njihovim detaljima u meri koja je neophodna za ostvarivanje njegovih prava i obaveza.

4.            Odobrenjem Kampanje za Projekat na Platformi, Operater ne stiče nikakva prava na Projekat ili rezultate, proizvode ili usluge koji su predmet Projekta.

5.            Ugovor o pristupu platformi između Autora i Operatera može se raskinuti:

a.            po dogovoru Operatera i Autora od ugovorenog datuma,

b.            otkazivanjem Kampanje od strane Operatera ako Kampanja ne ispunjava postavljene uslove prema ovim Pravilima ili ako Autor prekrši bilo koju od svojih obaveza prema ovim Pravilima i ne ispravi u roku od 5 dana od dostavljanja obaveštenja Operatera, ili u slučaju ponovljene povrede dužnosti od strane autora.

Ugovor o pristupu Platformi prestaje da važi ispunjenjem svih obaveza Autora u vezi sa Projektom i Podržavaocima, odnosno realizacijom Projekta.

6.            Operater nije odgovoran za obaveze trećih lica koja koriste Platformu (u skladu sa njenom namenom ili suprotno njenoj svrsi), odnosno nije odgovoran za:

a.            za sadržaj doprinosa korisnika;

b.            za ispunjenje obaveza između Podržavalaca i Autora, koristeći finansijsku podršku Projektu od strane autora u okviru realizacije Projekta;

c.            za istinitost, potpunost, ažurnost i tačnost podataka koje objavljuju Korisnici.

Operater nije odgovoran za štetu nastalu korišćenjem ili radom Platforme, a koja nastane u uzročno-posledičnoj vezi sa radnjama Korisnika ili trećeg lica (npr. korišćenje sadržaja ili ponašanje u suprotnosti sa zakonom i sl.) osim u slučajevima gde je odgovornost nastala direktno kao rezultat propusta Operatera u izvršavanju njegovih obaveza prema Pravilima ili Ugovoru o pristupu platformi ili Ugovoru o podršci projektu.

7.            U slučaju greške u radu same Platformi, Operater ne odgovara za štetu koju nije prouzrokovao. Takođe, operater nije odgovoran ni za jednu okolnost koja isključuje odgovornost, odnosno u slučaju više sile a to su: različiti oblici građanskih ili javnih nemira, proglašena vanredna situacija, kriza ili krizna situacija, proglašena epidemija/pandemija, požar, poplava, teroristički napad, hakerski napad, nestanak struje ili sistemi za prekid rada računara (hardver ili softvera) ili komunikacionih usluga (internet ili druga mrežna veza) ili drugog sličnog događaja koji uzrokuje kvar Platforme uzrokovan spoljnim okolnostima koje nije mogao sprečiti čak ni pod uobičajenom pažnjom ili drugim vanrednim događajem ili katastrofom koji se dogodio nezavisno od volje Operatora. Svaka strana se obavezuje da  posledice više sile svede na minimum i uloži sve napore da otkloni osnov za neizvršenje ugovora i naknadno nastavi da obavlja poslove po ugovoru.

Član 6.

Plaćanja i plaćanja za rad Platforme i instrumenata Platforme

1.            Registracija na Platformi je besplatna. Za korišćenje Platforme, Operater nema pravo na naknadu u odnosu na korisnike, osim ako ovim Pravilima ili posebnim ugovorom sa Operatorom nije drugačije određeno.

2.            Za korišćenje Platforme u svrhu dobijanja podrške za relevantni Projekat, u vezi sa kojim je Autor kreirao Kampanju i koji je odobrio Operater, Autor se obavezuje da plati:

a.            troškove bankarskih transakcija koji će biti kompenzovani u odnosu na ukupan iznos koji Podržavaoci obezbede za podršku relevantnom projektu;

3.            I Autor i Podržavalac su dužni da bez odlaganja obaveste Operatera o svakoj promeni u vezi sa bankarskim instrukcijam i brojem tekućeg računa, a u suprotnom snose odgovornost za eventualnu štetu;  

4.            Bez obzira na uspeh Kampanje, ni Podržavalac ni Autor nemaju pravo na kamatu od pružene Finansijske podrške Projektu u odnosu na Operatera.

5.            Sredstva Finansijske podrške Projektu uplaćuju se putem platnih instrumenata i oblika plaćanja koji su dostupni na Platformi. Na pojedinačne oblike plaćanja primenjuju se posebni uslovi relevantnog pružaoca platnih usluga.

Član 7.

Načini podrške projektu, raskid Ugovora o podršci projektu

1.            Podržavalac ima pravo da podrži svaki Projekat koji je predstavljen u okviru Platforme kroz aktivnu Kampanju, zaključivanjem Ugovora o podršci Projektu i uplatom Finansijske podrške Projektu. Način podrške Projektu definiše Autor u okviru Kampanje.

2.            Autor se obavezuje da će realizovati obezbediti  sve svoje obaveze koje proizilaze iz izabranog načina podrške Projektu u odnosu na relevantne Podržavaoce, kao i sve obaveze koje proizilaze iz važećeg zakonodavstva koje se odnosi na konkretan način podrške Projektu, odnosno Autor će obavestiti direktno Podržavaoca, na koji način i u koje vreme će mu izabrana nagrada biti uručena.

3.            Autor se obavezuje da će svaku nagradu (stvar, uslugu ili rad u okviru odabranog načina podrške projektu) obezbediti u rokovima i na način definisan u okviru Kampanje, u primerenom roku.

4.            Autor priznaje i izjavljuje da ako, na osnovu izabranog metoda podrške za Projekat, pruži ili obeća da će Podržavaocu obezbediti robu ili usluge i da je lice koje deluje u okviru svog poslovanja, a Podržavalac je lice koje ne posluje u okviru svoje delatnosti ili poslovne delatnosti, postupiće u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača „Sl. glasnik RS“, br. 88/2021.

5.            Ugovor o podršci projektu ističe:

a.            otkazivanje relevantne Kampanje od strane Operatera;

b.            odustajanjem Podržavaoca od ugovora, u slučaju da se, na osnovu načina realizacije podrške Projektu koji je odabrao Autor, ne ispunjavaju uslovi iz ovog Pravilnika,

c.            odustajanje od ugovora od strane Autora, odnosno dobrovoljno vraćanje finansijske podrške Projektu Podržavaocima u skladu sa Pravilnikom

d.            u roku kako je navedeno u Ugovoru o podršci projektu.

Član 8.

Završne odredbe, obrada podataka o ličnosti i izmena i dopuna Pravila

1.            Zaključivanjem Ugovora o podršci projektu, Ugovora o pristupu platformi ili registracijom na Portalu, Korisnik je saglasan sa ovim Pravilima i sa primanjem svih obaveštenja od Operatera u elektronskoj formi ili objavljivanjem u okviru Portala.

2.            Prava i obaveze koje proizilaze iz ovih Pravila, odnosno iz pravnih odnosa uspostavljenih Ugovorom o podršci projektu ili Ugovorom o pristupu platformi ili koji proizilaze iz drugih pravnih činjenica u vezi sa ovim Pravilima ili obavezama sadržanim u njima se uređuju i ocenjuju na osnovu relevantnih odredbi važeće zakonodavne regulative Republike Srbije, a posebno Zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.

3.            Korisnik prihvata i saglasan je da prihvatanjem ovih Pravila i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka, u svrhe i u skladu sa pravilima navedenim u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti (PZPL), čiji se tekst može naći OVDE, a koji čine deo Ugovora o podršci projektu i Ugovora o pristupu platformi.

4.            Operater ima pravo da izmeni ova Pravila ili da izda novu verziju Pravila u bilo kom trenutku. Izmenjena verzija Pravila se uvek objavljuje na Portalu. Svaki Korisnik ima pravo da raskine zaključen ugovor sa Operaterom ukoliko se ne složi sa izmenjenim tekstom Pravila, najkasnije u roku od 14 dana od dana objavljivanja izmenjenog teksta Pravila u okviru Portala. Objavljivanjem novih Pravila, ista stupaju na snagu u odnosu na sve odnose, osim ako izmenjenim redom Pravila nije određen drugačiji period njihovog stupanja na snagu.