Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti Plaforme Dobri Dabar predstavlja skup prava i obaveza fizičkih i pravnih lica koja koriste Platformu i dolaze u kontakt sa ličnim podacima ili na bilo koji način učestvuju u obradi ličnih podataka pojedinaca u skladu sa važećim zakonodavstvom u oblasti ličnih podataka (u daljem tekstu PZPL).

PZPL čini deo Pravila korišćenja platforme Dobri Dabar („Pravila“), koja generalno regulišu pojedinačna prava i obaveze fizičkih i pravnih lica koja koriste Platformu. Pravila utvrđuju opšta prava i obaveze svih pravnih odnosa koji nastaju prilikom korišćenja Platforme u odnosu na sve subjekte koji na bilo koji način koriste Platformu. Izrazi koji se koriste u PZPL definisani su u Pravilima, osim ako nije drugačije navedeno.

Platformom upravlja Udruženje Loud Crowd, sa sedištem na adresi ul. Žorža Klemansoa br. 2, Beograd, Matični broj: 28302398, Poreski broj: 111968456 („Operater“), koje donosi PZPL, u skladu sa kojima se obrađuju lični podaci fizičkih lica, u svakom rukovanju njima prilikom korišćenja Platforme, sprovođenja Kampanja, podrške i implementacije Projekta u skladu sa Pravilima.

Za  je od posebnog značaja da su lični podaci korisnika Platforme odgovorno zaštićeni i stoga je usvojen PZPL kojim se definiše osnovni okvir privatnosti, procedure i uslovi obrade ličnih podataka, svrha i način obrade ličnih podataka i pružaju informacije o postupcima obrade ličnih podataka. PZPL se primenjuje na sve subjekte čiji se lični podaci obrađuju u vezi sa radom Platforme, odnosno posebno lične podatke lica koja su dobrovoljno dala svoje lične podatke (unela ili ovlastila drugu osobu da ih dostavi) u okviru Platforme i bilo kog njenog sistema ili komponente.

Zakonodavstvo o zaštiti ličnih podataka primenjuje se na obradu ličnih podataka i to posebno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i svi drugi važeći propisi koji uređuju oblast zaštite ličnih podataka.

I. 

Opšte informacije o obradi ličnih podataka prilikom korišćenja Platforme

Ovaj odeljak reguliše opšte informacije koje se odnose na obradu bilo kakvih ličnih podataka fizičkih i pravnih lica (Korisnika) koji se prikupljaju i na drugi način obrađuju u vezi sa korišćenjem Platforme, bilo kog njenog dela, u svrhe za koje je namenjena, uključujući lične podatke koji se obrađuju u vezi sa aktivnostima predstavljenim u okviru Platforme (sprovođenje Kampanja i Projekata).

Prikupljanje ličnih podataka, svrha i pravni osnov za njihovu obradu

Operater sprovodi aktivnosti u cilju razvoja i podrške Projektima od javnog interesa kroz aktivnosti i informacije predstavljene u okviru Platforme, pod uslovima navedenim u Pravilima. Lični podaci se obrađuju u svrhu sprovođenja i podrške ovim aktivnostima.

Ako kao fizičko lice učestvujete u pojedinačnim aktivnostima, kampanjama i projektima u okviru Platforme, vi dostavljate direktno svoje lične podatke. Ako u vaše ime Platformi pristupa neko drugo lice, lične podatke, u vaše ime, daju ta lica (ona kojima ste dali saglasnost/punomoćje). Prikupljanje ličnih podataka je dobrovoljno. U zavisnosti od konkretnog slučaja, nedostavljanje ličnih podataka može uticati na mogućnost pružanja željenog oblika učešća ili podrške pojedinačnim aktivnostima, kampanjama i projektima predstavljenim u okviru Platforme.

Operater obrađuje lične podatke u skladu sa sledećim:

Lični podaci Podržavalaca (fizičko lice): 

o stavljanje na raspolaganje i korišćenje Platforme radi upućivanja podrške Projektu u okviru aktivne Kampanje;

o ispunjenje zakonskih obaveza po osnovu posebnih propisa (npr. ispunjavanje obaveza u vezi sa kontrolnim organima, knjigovodstvene i računovodstvene evidencije, ispunjavanje poreskih obaveza i prijavljivanje poreskih činjenica prema relevantnim propisima i sl.);

o u svrhu opravdanih interesa Operatera/Autora (npr. primena mogućih pravnih zahteva protiv Podržavalaca i odbrana od tužbi protiv Operatera/Autora (naročito vođenje evidencije finansijske podrške Projektima, upravljanje Kampanjama, Projektima i njihove pristalice, komponente Platforme, itd.);

o drugu svrhu za koju je data saglasnost lica. 

Lični podaci Autora Kampanje (fizičkog lica) 

o pristup i korišćenje Platforme radi zaključivanja i ispunjenja Ugovora o pristupu Platformi (uključujući kreiranje i administraciju korisničkog naloga u okviru Platforme za potrebe kreiranja Kampanje podrške projektu, njeno administriranje, naplata projekta na Platformi , itd.); 

o ispunjenje zakonskih obaveza po osnovu posebnih propisa (npr. ispunjavanje obaveza u vezi sa kontrolnim organima, knjigovodstvene i računovodstvene evidencije, ispunjavanje poreskih obaveza i prijavljivanje poreskih činjenica prema relevantnim propisima i sl.);

o u svrhu opravdanih interesa Operatera u slučaju mogućih sudskih potraživanjima protiv Autora Kampanje i odbrana od potraživanja prema Operateru;

o drugu svrhu za koju je data saglasnost lica. 

Lični podaci drugih korisnika 

o stavljanje na raspolaganje i korišćenje Platforme u svrhe za koje je namenjena (naročito radi dobijanja informacija o mogućnostima podrške projektima od javnog značaja, informacija o aktuelnim Kampanjama i njihovoj podršci, informacija o mogućnosti kreiranja sopstvene Kampanje itd.), uključujući poboljšanje korisničkog iskustva u dobijanju informacija putem Platforme, uključujući sve alate Platforme i alate koji su povezani sa istom, a koje koristi za pružanje informacija o Platformi , Kampanja, uključujući preko usluga trećih lica;

o drugu svrhu za koju je data saglasnost lica. 

Lični podaci koji se obrađuju u vezi sa korišćenjem Platforme

U okviru Platforme više ličnih podataka se obrađuje u skladu sa svrhom definisanom u prethodnom delu ovog PZPL, u sledećem obimu u odnosu na pojedinačne korisnike koji su fizička lica:

Autor Kampanje

o ukoliko je Autor Kampanje fizičko lice, obavezni lični podaci neophodni za zaključivanje Ugovora o pristupu Platformi i ostvarivanje prava i obaveza iz njega su: ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, kontakt podaci (posebno e-mail adresa); 

o ukoliko je Autor kampanje pravno lice, obavezni lični podaci su: naziv pravnog lica, sedište, matični i poreski broj, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, kontakt podaci (naročito e-mail adresa, a u posebnim slučajevima i podaci drugog lica u skladu sa važećim zakonima – punomoćnik ili prokursta);

o podaci dati u vezi sa realizacijom Projektne finansijske podrške: informacije neophodne za potrebe finansijskih transakcija date u svrhu slanja iznosa finansijske podrške projekta dobijene u okviru Kampanje; 

o druge podatke koje je Autor Kampanje dobrovoljno dao na osnovu sopstvene odluke i saglasnosti u okviru Platforme (npr. njegova „životna priča”, fotografija i sl.) ili u svrhu pružanja informacija na koje je dao saglasnost (naročito slanje određenih vrsta informacija, newsletter i sl.), uključujući podatke o drugim licima kojima je poverio određene poslove;

o Autor kampanje daje saglasnost na pružanje informacija neophodnih za objavljivanje sadržaja Kampanje koje mu je Autor poverio u skladu sa Pravilima ili na osnovu posebnog ovlašćenja Autora, a koje se obavezuje da pruži Operateru na zahtev.

U slučaju da nosilac podataka ne pruži lične podatke koji su označeni kao obavezni za uspostavljanje pravnog odnosa, neće biti u mogućnosti da postaviti Kampanju na Platformi.

Podržavalac

o obavezni podaci neophodni za uspostavljanje uslova za donaciju i ostvarivanje prava i obaveza po osnovu tog pravnog odnosa: ime i prezime, kontakt podaci (naročito e-mail adresa), iznos Finansijske podrške Projektu kao i način podrške u vezi relevantnog Projekta; 

o podaci dati u vezi sa realizacijom Finansijske podrške Projektu: informacije neophodne za potrebe finansijskih transakcija koje se pružaju u okviru relevantnog odabranog platnog servisa;

o drugi podaci koje je Podržavalac dobrovoljno dao na osnovu sopstvene saglasnosti ili u svrhu pružanja informacija na koju je dao saglasnost (npr. slanje određene vrste informacija, newsletter i sl.). 

U slučaju da nosilac podataka ne pruži lične podatke koji su označeni kao obavezni za uspostavljanje pravnog odnosa, neće biti mogućnosti da uputi donaciju odabranoj Kampanji /Projektu. 

Korisnik

Korisnik Platforme je svako fizičko ili pravno lice, koje pristupa Platformi kao opšti Korisnik u cilju informisanja o sadržaju i načinu funcionisanja Platforme, kao i Autor Kampanje, Podržavalac, Saradnik u skladu sa njenom namenom i Pravilima.

Obavezni podaci neophodni za pristup i korišćenje Platforme kao opšti Korisnik su: ime i prezime / naziv pravnog lica i e-mail adresa.

Lični podaci koji se ne obrađuju u vezi sa korišćenjem Platforme 

• određene kategorije ličnih podataka (kao što je su rasna ili etnička pripadnost, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, seksualna orijentacija, zdravstvene informacije, genetski, biometrijski podaci);

• lični podaci koji se odnose na prekršajne i/ili krivične postupke i pravnosnaže osude za prekršajna i/ili krivična dela.

Svi lični podaci koje daje svako pojedinačno lice, naknadno se obrađuju sa dužnom pažnjom, u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije, a na osnovu definisanih Pravila i uslova PZPL.

Povlačenje pristanka u vezi sa podacima koji se obrađuju uz izričitu saglasnost nosioca podataka moguće je putem kontakt podataka navedenih u članu V. 

Kome se dostavljaju lični podaci (kategorije primalaca)

Poverljivost ličnih podataka je isključivo garantovana za rad Platforme, a lični podaci se ne otkrivaju niti daju trećim licima osim ako nije drugačije navedeno u ovim PZPL ili ako lice ne pristane na otkrivanje istih (npr. saglasnost na listu Podržavalaca relevantnog Projekta). 

Primaoci ličnih podataka su prvenstveno lica koja učestvuju u realizaciji relevantnog Projekta i Kampanje, u slučajevima kada je to neophodno.

Operater može dati lične podatke zainteresovanih lica relevantnom trećem licu ako je to svrsishodno i neophodno, na primer njegovom zakonskom zastupniku, licima kojima je povereno obavljanje pojedinačnih računovodstvenih, pravnih, tehničkih ili drugih sličnih radnji, pružaocu platnih usluga koji pruža platne usluge putem Platforme, a uvek u skladu sa relevantnim propisima.

Lični podaci se mogu dati i organima javne vlasti u Repubilici Srbiji u okviru obavljanja poslova po zakonskom ovlašćenju, uključujući i treća lica koja obezbeđuju njihovu obradu na osnovu posebnih propisa (npr. poreska administracija, osiguranje, uključujući Agenciju za socijalno osiguranje i zdravstveno osiguranje) pravnim licima i organima javne uprave prema posebnim propisima, odnosno sudovima, policiji i dr.

Period čuvanja ličnih podataka

Svi lični podaci dobijeni o subjektu podataka uvek se obrađuju samo privremeno, za period koji je neophodan za ispunjenje ugovornih, zakonskih ili drugih obaveza, za postizanje svrhe za koju su lični podaci dati ili za postizanje svrhe aktivnosti ili projekta. 

Lični podaci korisnika koji se obrađuju u vezi sa radom Platforme obrađuju se tokom trajanja registracije na Platformi, tokom trajanja uspostavljenih pravnih odnosa, te implementacije i izmirenja svih obaveza u vezi sa Projektom.

Opšta pravila u vezi sa periodom čuvanja ličnih podataka korisnika platforme:

• tokom perioda dok svi razlozi njihove obrade ne prestanu da postoje, a najduže 2 godin po isteku namene; 

• u slučaju podataka dobijenih dobrovoljno uz pristanak nosioca podataka na period od najviše 2 godine, osim u slučaju ako lice ne povuče svoju saglasnost;

• u slučaju ličnih podataka koji se obrađuju u vezi sa relevantnim pravnim odnosom ili aktivnošću podržanom preko Platforme, tokom perioda do isteka svih rokova zastarelosti relevantnog Projekta; 

• u slučaju ličnih podataka koji se obrađuju u vezi sa određenim platnim transakcijama, tokom perioda predviđenog relevantnim zakonima koji uređuju plaćanja i pružanje platnih usluga, ako je taj period duži od perioda u skladu sa prethodnim stavovima ove odredbe. 

Kolačići i korišćenje Portala

Platforma koristi kolačiće. Kolačići su male datoteke koje portal skladišti na uređaju koji pristupa portalu i služe u različite svrhe navedene u nastavku:

• da obezbedi pravilno funkcionisanje Platfrome i

• za analitičke i statističke svrhe Operatera i Autora / Autora Kampanje.

Kolačići se koriste za poboljšanje funkcionalnosti Platforme i za Operatera i Korisnika. Kolačići npr. prikupljaju statističke podatke o tome kako korisnici koriste Platformu, koje podstranice posećuju, na koju dugmad i linkove kliknu itd. Na osnovu rezultata ove statistike i analiza, Platforma i njegova funkcionalnost prilagođeni su potrebama Operatera i Korisnika za što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Kolačići trećih strana se takođe koriste u okviru Platforme u analitičke i statističke svrhe. Pošto ovi kolačići treće strane nisu striktno neophodni za rad Platforme, oni će se koristiti samo uz saglasnost Korisnika.

Saglasnost korisnika se obezbeđuje tako što se dozvoljava skladištenje kolačića u podešavanjima vašeg internet pretraživača i naknadno bilo kakvo korišćenje veb stranice Platforme (učitavanje ili klik na bilo koji deo/sekciju unutar Platforme).

Kada koristite Platformu, kolačići trećih strana koji se koriste u marketinške svrhe takođe se čuvaju na vašem uređaju. Autori Kampanje takođe koriste marketinške kolačiće treće strane na Platformi. Pošto ovi kolačići nisu striktno neophodni za rad Platforme, možete ograničiti ili onemogućiti njihovu upotrebu (u okviru podešavanja vašeg pretraživača).

Ovde ćete pronaći pregled usluga trećih strana čiji se kolačići čuvaju na vašem uređaju kada koristite naš portal (i nakon davanja saglasnosti):

• Doubleclick i Google usluge, odnosno posebno Google analitika, Google tag manager, Google AdVords: više informacija je dostupno 

ovde: https : 

• YouTube: Više informacija je dostupno 

ovde: https : 

• Facebook i njegove komponente i alati, odnosno uglavnom (i ne samo): Facebook Pikel , API za konverzije , App Events preko Facebook SDK , Offline Conversions and App Events API , Facebook Social Plugins i drugi koje koristi ova strana – više informacija je dostupno 

ovde: https : 

Možete da promenite podešavanja za korišćenje kolačića, u vašem pretraživaču u bilo kom trenutku, a sačuvane kolačiće možete izbrisati u bilo kom trenutku.

II 

Prava i obaveze lica

Ako se vaši lični podaci obrađuju na osnovu saglasnosti/punomoćja koje ste dali drugom licu, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Ako to nameravate da uradite, pošaljite nam žalbu na e-mail naveden u kontakt podacima (član V).

Kao subjekt podataka, imate i sledeća prava koja vam pripadaju u vezi sa obradom ličnih podataka:

• Pravo na pristup ličnim podacima – imate pravo da zahtevate informacije o ličnim podacima i pristup informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka kao i pravo da potvrdite da li se radi o vašim ličnim podacima.

• Pravo na ispravku ličnih podataka – imate pravo na ispravku podataka koji se obrađuju ako su netačni ili na dopunu ličnih podataka ako su podaci nepotpuni.

• Pravo na brisanje ličnih podataka – u određenim okolnostima možete zahtevati brisanje podataka koje obrađujemo iz naše evidencije, ukoliko ne postoji razlog za njihovo čuvanje.

• Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti – ako postoje određeni uslovi za ograničavanje obrade podataka o ličnosti, možete tražiti od nas da ograničimo obradu ličnih podataka.

Prava nosioca podataka proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Ostvarivanje ovih prava ne sme negativno uticati na prava drugih fizičkih lica. 

Ukoliko smatrate da su vam povređena prava i želite da uložite pritužbu na način obrade vaših ličnih podataka, možete to učiniti u skladu sa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

III 

Uslovi obrade podataka Podržavalaca

Lični podaci lica koja pružaju podršku Projektima kroz Kampanje (Podržavaoci) obrađuju se u svrhu korišćenja Platforme i ispunjavanja prava i obaveza iz pravnih odnosa sa Operatorom i Autorom. Saglasnost se daje preko Platforme. Operater i Autor Kampanje su se dogovorili o svrsi i sredstvima obrade ličnih podataka, kao što je navedeno u nastavku. 

Operater i Autor Kampanje su stoga zajednički kontrolori ličnih podataka.

Svrha i način obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade ličnih podataka u skladu sa ovim PZPL je razvoj donacijskog kraudfandinga u cilju realizacije projekta od javnog interesa putem Platforme, koja je namenjena Autorima različitih projekata i služi za predstavljanje takvih projekata kroz Kampanje. 

Operater pribavlja lične podatke određenog Podržavaoca i naknadno ih obrađuje u svrhu realizacije donacije odabranoj Kampanji, koju Operater prima u ime i za račun Autora Kampanje, na osnovu njegovog ovlašćenja.

Sredstva za obradu ličnih podataka su sistemi koji čine Platformu. Lični podaci se dostavljaju preko Platforme direktno u informacioni sistem Platforme. U okviru Platforme, lični podaci se naknadno evidentiraju i čuvaju. Lični podaci se, u slučaju uspešne Kampanje, po isteku trajanja Kampanje, dostavljaju Autoru Kampanje, koji na taj način dolazi u kontakt sa svim ličnim podacima Podržavalaca (u daljem tekstu „prenos ličnih podataka“) i obezbeđuje njihovu dalju obradu.

Prava i obaveze zajedničkih rukovaoca u vezi sa ličnim podacima

Operater:

• obezbeđuje funkcionisanje Platforme i sve povezane operativne aktivnosti u okviru kojih korisnici unose svoje lične podatke u relevantne obrasce u okviru Platforme i informiše sve korisnike o Pravilima i PZPL;

• pribavlja saglasnost lica za obradu njihovih ličnih podataka u skladu sa PZPL;

• obezbeđuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju bezbednosti obrade ličnih podataka prikupljenih u okviru pojedinačnih sistema Platforme; 

• obezbeđuje davanje ličnih podataka Autoru Kampanje nakon završetka Kampanje;

• obezbeđuje čuvanje i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa PZPL i Zakonom do trenutka prenosa podataka o ličnosti Autoru kampanje;  

• vrši arhiviranje podataka o ličnosti za posebne namene u skladu sa važećom zakonskom regulativom. 

Autor Kampanje:

• obezbeđuje čuvanje i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa PZPL i Zakonom od trenutka prenosa podataka o ličnosti od strane Operatera; 

• obezbeđuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju bezbednosti obrade podataka o ličnosti u okviru sopstvenih sistema i prostorija nakon prenosa podataka o ličnosti od strane Operatera;

• odgovoran je i obezbeđuje ispunjenje obaveza u vezi sa ličnim podacima za lica koja ih u posebnim slučajevima obrađuju u ime i za račun Autora (u slučaju da Autor poveri Autoru kampanja za obavljanje pojedinačnih aktivnosti u vezi sa Kampanjom). 

Operater i Autor Kampanje obezbeđuju zaštitu ličnih podataka zainteresovanih lica, posebno njihovu poverljivost, integritet i dostupnost, u skladu sa Pravilima, PZPL i relevantnim zakonskim propisima i merama u oblasti tehničke i organizacione bezbednosti.

Operater i Autor Kampanje ovim izjavljuju da se sve obaveze i informacije navedene u ovom PZPL primenjuju i na obradu ličnih podataka Podržavalaca (koje obrađuju kao zajednički operateri), odnosno uključujući opšte informacije o obradi ličnih podataka.

Operater i Autor Kampanje su dužni da jedni drugima dostave uredno dobijene, tačne i ažurirane podatke o ličnosti. U slučaju promene u dostavljenim podacima (o kojima pojedinačno lice obaveštava ili Operatora ili Autora Kampanje), Operater/Autor Kampanje će odmah obavestiti drugu stranu o ovim promenama.

Operater se obavezuje da će, bez odlaganja obavestiti Autora Kampanje, u slučaju bilo kakvog kršenja zaštite podataka o ličnosti u odnosu na Podržavaoca, za koje sazna po izvršenom prenosu ličnih podataka Autoru Kampanje, uključujući posebne zahteve lica o postupanju sa svojim ličnim podacima ili drugim posebnim zahtevima za takvim podacima, u skladu sa PZPL i relevantnim važećim zakonskim propisima.

Autor Kampanje se obavezuje da će, bez odlaganja obavestiti Operatera, u slučaju bilo kakvog kršenja zaštite ličnih podataka u vezi sa Podržavaocem, uključujući posebne zahteve lica u vezi sa rukovanjem njegovim ličnim podacima ili druge posebne zahteve takvog lica u skladu sa PZPL i relevantnim važećim zakonskim propisima.

Svaka od ugovornih strana se obavezuje da će komunicirati sa dotičnim licem i preduzeti sve radnje koje se od njega razumno mogu zahtevati da osigura da su prava dotičnog lica zagarantovana i da će bez odlaganja obavestiti drugu stranu ugovornicu i pružiti sva neophodna dokumenta. Operater i Autor Kampanje se obavezuju da će pružiti maksimalnu saradnju u vezi sa ličnim podacima zainteresovanih lica.

Platforma kojom upravlja Operator, je mesto za razmenu svih podataka, preko koje je moguće uneti pojedinačne zahteve lica u skladu sa njihovim pravima u vezi sa njihovim ličnim podacima. 

Za zahteve koji se ne mogu ispuniti preko Platforme, kontakt je Operater koji se može kontaktirati preko kontakt podataka navedenih u čl. V.

Sigurnost ličnih podataka

Operater redovno sprovodi odgovarajuće tehničke i organizacione mere za održavanje poverljivosti i bezbednosti ličnih podataka tokom rada Platforme, unosa ličnih podataka u okviru Platforme i prenosa ličnih podataka, uvek uzimajući u obzir najnovije informacije kojima raspolaže.

Odgovarajuće tehničke i organizacione mere će se primeniti u obradi ličnih podataka kako bi se obezbedio nivo bezbednosti srazmeran riziku (npr. sposobnost da se obezbedi stalna poverljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema i usluga za obradu, mogućnost vraćanja ličnih podataka i pristup njima ili tehnički incident, proces redovnog testiranja, procena i ocena efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za obezbeđenje bezbednosti obrade i sl.). Mere posebno uključuju šifrovanje ličnih podataka u sistemima Platforme.

Operater je implementirao interne organizacione i tehnološke procedure, koristeći odgovarajuće alate, koji se odnose na bezbednost u pribavljanju, čuvanju (bekapu), pristupu i raspolaganju evidenciji ličnih podataka, kao i pravila o pristupu ličnim podacima za određena ovlašćena lica, uključujući tehničke i organizacione mere koje uključuju mere za otklanjanje svake sumnje na kršenje zaštite podataka o ličnosti.

IV. 

Zajedničke i završne odredbe

PZPL uređuju prava i obaveze svih subjekata koji se na bilo koji način slažu sa njihovim formulacijama, uključujući: zaključivanje Ugovora o pristupu platformi, uspostavljanje prava i obaveza povodom donacije pojedinačnih Kampanja, drugog ugovora u vezi sa korišćenjem Platforme ili sprovođenjem aktivnosti koje se odnose na Platformu, obrade ličnih podataka fizičkih lica u bilo kom obliku ili korišćenjem Platforme od strane Korisnika.

Sva prava i obaveze subjekata na koje se primenjuje PZPL važe i za sve njihove pravne sledbenike kao i za lica koja na bilo koji način poveravaju obradu podataka o ličnosti u ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Kako su PZPL sastavni deo Pravila, njihova izmena i dopuna moguća je u skladu sa odredbom člana 8. st. 4 Pravila.

Na pravne odnose koji nisu izričito regulisani ovim PZPL primenjuju se važeći zakonodavni propisi Republike Srbije, a posebno Zakon o zaštiti podaka o ličnosti, Zakon o autorskim i srodnim pavima, Zakon o obilgacionim odnosima.

V. 

Kontakt podaci

U slučaju bilo kakvih sugestija ili ostvarivanja prava po osnovu PZPL na Platfomi Dobri Dabar, u cilju razjašnjenja konkretnog prava i obaveze u vezi sa ličnim podacima ili da biste uputili bilo koji drugi zahtev, molimo da nas kontaktirate putem kontakt podataka u nastavku:

Kontakt podaci: 

Udruženje Loud Crowd

Ul. Žorža Klemansoa br. 2, Beograd

Kontakt osoba: 

Dušan Vulović

dusan@loudcrowd.rs