Festival „Novi balkanski ritam“

Premašen cilj
344,958.00 RSD Prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
48
podržavaoca
Kampanja je završena
Prati projekat
Podeli projekat:

Kampanja

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Dragi ljudi,

Mi smo Ana i Marko i živimo na Fruškoj gori, u prirodi, već skoro četvrt veka. Imamo dvoje odrasle dece, sina Vida i ćerku Alisu, koju možda poznajete kao Sunčicu iz emisije Uprirodise. Mi smo pozorišni i muzički izvođači i edukatori i bavimo se telesnom muzikom: pevanjem i telesnim perkusijama. Telesna muzika je najstariji, ekološki način stvaranja muzike, ali i savremeni muzički izraz.

Sa predstavom Kiss proputovali smo Srbiju, region i Evropu. Radionice Telo kao instrument smo vodili u zemlji i inostranstvu, za decu, mlade, odrasle, seniore, osobe sa smetnjama u razvoju, sa oštećenjem vida i sluha. Možete nas gledati na dečijem programu TV Vojvodine kao deo autorskog tima i protagoniste muzičke emisije za decu Stonogica brojalica. Mi smo nezavisni umetnici i većina naših projekata su iz sopstvene produkcije koju realizujemo kao udruženje Otvoreni krug Novi Sad.

Predstava „Kiss“ na BELEF-u 2017. godine, foto: Radmila Jeremić

Na našim nastupima i na radionicama u inostranstvu upoznali smo se sa svetski poznatim predavačima i umetnicima, koji prepoznaju naš rad i žele da sarađuju sa nama. Nekoliko godina sanjamo o tome da organizujemo festival telesne muzike u Srbiji i regionu. Ove godine smo odlučili da taj san pretvorimo u stvarnost.

Ana je pisala brojne projekte na konkurse koji su raspisale državne strukture i domaći fondovi za kulturu, ali nismo dobili podršku. Mi se bavimo umetnošću zajednice, a umetnost koju stvaramo spaja ljude različitih generacija, pripadnike različitih kultura, ljubitelje različitih muzičkih žanrova i pozorišnih pravaca. Objavili smo 90 radionica za decu Detlići na našem Jutjub kanalu, koje su brojni vaspitači, učiteljice i nastavnici koristili u onlajn nastavi. Ni za ovaj projekat nismo dobili podršku, već smo ga producirali i objavljivali iz sopstvenih sredstava pune dve godine.

Pozvali smo vrsne svetske umetnike da nam budu gosti, predavači i izvođači, u Sremskim Karlovcima u septembru.

Da bi se prvi festival telesne muzike u Srbiji i regionu, Novi balkanski ritam, uopšte desio, potrebna nam je vaša podrška!

Bodi Ritam festival 2019. godine, Hamburg, foto: Georg Tedeschi

Zauzvrat vam nudimo pakete za festival u pretprodaji, onlajn radionicu balkanske muzike na engleskom, onlajn radionicu telesne muzike za pedagoge, “ulaznice” na snimak predstave Kiss i Cvrčak i Mrav na rođendanu i ceger sa dizajnom festivala, koji realizujemo u saradnji sa SOŠO Milan Petrović iz Novog Sada.

Festival Novi balkanski ritam zamišljen je, po ugledu na festival Bodi ritam u Hamburgu, kao niz radionica i nastupa. Festival otvara koncert balkanske muzike Alice in WonderBand u četvrtak uveče, a u petak i subotu se dešava ukupno osam radionica telesne muzike, svaka u trajanju od sat i po vremena, sa domaćim i stranim predavačima. Petak je veče za Otvorenu scenu, na kojoj će imati prilike da nastupaju svi koji to žele. Fokus će biti na pevanju i telesnim perkusijama, a tu mogu da se pronađu i plesači, oni koji se bave folklorom, horskim pevanjem, ali i svi koji se bave world ili etno muzikom. U subotu uveče je prezentacija festivala, zajednički koncert učesnika i predavača. U nedelju završavamo edukativni deo festivala sa dve radionice, a nakon ručka imamo prilike da se bolje upoznamo sa Sremskim Karlovcima i da se oprostimo uz druženje.

Radionica „Telo kao instrument“, Coaching konferencija 2019. godine, Zagreb, foto: Sara Kaluđerović

Sredstva koja prikupimo ćemo upotrebiti da dovedemo Anu, Maksa i Bena iz Barselone, Njujorka i Hamburga, da ih smestimo u Sremskim Karlovcima i nahranimo i napojimo, kao dobri domaćini. Oni će u Karlovcima biti nedelju dana: četiri dana na umetničkoj rezidenciji i četiri dana na festivalu. U toku rezidencije ćemo, u prostoru Ekološkog centra Radulovački, svi zajedno raditi na nastupu za koncert i materijalu za radionice, kako bi spojili svetsku kulturnu baštinu u skladnu celinu. Takođe ćemo prikupljenim sredstvima platiti sve one ljude koji su vredno radili na organizaciji, marketingu, dizajnu, video snimcima i celoj ideji festivala. Ukoliko premašimo planirana sredstva, uložićemo ih u dalju promotivnu kampanju festivala i u radionice sa mladima iz Radnog centra SOŠO Milan Petrović. I, naravno, festivalski paketi koje kupite* su namenjeni za vaš smeštaj, hranu i radionice u septembru.

*U zavisnosti od paketa za koji se odlučite – u neke su uključeni i smeštaj i hrana, a neki su samo paketi radionica (ceo paket od 10 radionica, ili vikend paket od 6 radionica). Pakete možete kupiti sada, u toku kampanje za prikupljanje sredstava za festival, u pretprodaji. Nakon toga će se naći u slobodnoj prodaji po većoj ceni.

Koncert na „Barskom ljetopisu“ 2019. godine, foto: Studio Petović

Verujemo da, u moru konzumerističkih događaja koji ugađaju čulima, ali ne uzgajaju duh, ovakav festival jeste nešto što nam treba. Potreban je i učesnicima, bili oni pevači, plesači, glumci, cirkuski ili neki drugi izvođači, bubnjari, bavili se folklorom ili nekom drugom vrstom plesa, radom sa decom i mladima, ili su samo željni da isprobaju jedno novo iskustvo. Potreban je i lokalnoj zajednici, koja će od njega imati višestruke koristi, a Sremske Karlovce staviti na mapu internacionalnih festivala telesne muzike. Potreban je umetnicima – i predavačima, koji će imati prilike da se upoznaju sa našom kulturom, i nama, koji ga organizujemo, jer tako stvaramo internacionalnu zajednicu kreativaca različitih uzrasta i postavljamo telesnu muziku tamo gde treba da bude: među vrhunske izvođačke umetnosti, ali i moćna edukativna oruđa. I, na kraju, potreban je svima onima koji žele da rade na sebi i svojim sposobnostima. Potreban nam je kao kanal preko kojeg se otvaramo ka svetu i širimo vidike.

Zato vas pozivamo da nas podržite. Ne samo time što ćete donirati. Puno malih donacija će svakako puno značiti. Podelite kampanju, pričajte o njoj, objasnite zbog čega je to vama bitno. Ako ne želite da učite ili nastupate na festivalu, dobrodošli ste kao publika: svi izvođački programi su besplatni.

Vidimo se u Sremskim Karlovcima u septembru! 

Snimanje emisije „Praktična žena“, Beograd, 2017. godine

Radionica „Ritam matematike“ na događaju „Maj mesec matematike“, Beograd, Centar za promociju nauke, 2020. godine

Sa snimanja emisije za ARTE TV „Balkanske metropole“, Kolarac, Beograd, 2019. godine, foto: Radmila Jeremić

Sa radionice „Telo kao instrument“, OPENS, Novi Sad, jun 2019. godine, foto: OPENS

Radionica telesne muzike sa seniorima, Palić, decembar 2019. godine, foto: Damir Vuković

Fotografije na ilustracijama nagrada: Goran Jevtić, Sanja Prodan, Boris Radivojkov, Alisa Dinjaški, Željko Sinobad

Vizuelni identitet festivala: Marija Opalić, 9Design

Dizajn izgleda nagrada: Katarina Šećerov

Video za crowdfunding kampanju: Boris Radivojkov

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dear people,

We are Ana and Marko and we have been living near Fruska gora natural park, in the forest in the north of Serbia, for almost a quarter of a century. We have two grown children, son Vid and daughter Alisa, who played the part of Sunshine, ecological peer educator in children TV show in Serbia, Uprirodise. We are theater and music performers and educators and we teach body music: singing and body percussion. Body music is the oldest, ecological way of creating music, but also a modern musical expression.

Radionica za sve uzraste, Džep festival, Brseč, avgust 2021. godine, foto: Renato Buić

We performed theater play Kiss in Serbia, Austria, Germany, France, Italy, Turkey, Croatia, Bosnia, Montenegro, Slovenia, North Macedonia. We are teaching Body as an Instrument workshops in Serbia and abroad, for children, youth, adults, seniors, people with disabilities, with visual and hearing impairments. We are independent artists and most of our projects are from our own production, which we realize as a citizens’ association Open Circle Novi Sad.

At our performances and workshops abroad, we met world-famous teachers and artists who recognize our work and want to collaborate with us. For several years, we have been dreaming of organizing the first body music festival in Serbia and the region. This year we decided to turn that dream into reality.

To do this, we need your support!

Snimanje muzičkog spota za pesmu „Uči me, majko, karaj me“, Fruška gora, jun 2018. godine, foto: Goran Jevtić

In return, we offer packages of festival workshops, an online workshop of Balkan music in English, virtual tickets to the recordings of the theater play Kiss and the theater play for children The Cricket and the Ant on a birthday.

The New Balkan Rhythm Festival is conceived, following the example of the Body Rhythm Festival in Hamburg, as a series of workshops and performances. The festival opens with a concert of Balkan music by Alice in WonderBand on Thursday night (09/22), and on Friday and Saturday there are a total of eight body music workshops, each lasting an hour and a half. Friday night (09/23) is for the Open Stage, where everyone who wants to will have the opportunity to perform. On Saturday night (09/24), there is a presentation of the festival, a joint concert of the participants and the lecturers. On Sunday (09/25), we end the educational part of the festival with two workshops, and after lunch we have the opportunity learn more about Sremski Karlovci – cultural monuments, wine, brandy and honey being the brands they are famous for – and to say our goodbyes.

Radionica na „Kotorskom festivalu pozorišta za decu“ 2018. godine, foto: Krsto Vulović

We will use the funds we collect with crowd funding campaign to bring Ana Llombart, Max  Pollak and Ben Schuetz from Barcelona, ​​New York and Hamburg, and be good hosts to them in Sremski Karlovci. They will be there for a week: four days at the art residency and four days at the festival. During the residency, in the space of the Radulovacki Ecological Center, we will all work together on a concert performance and workshop material, in order to merge the world’s cultural heritage into a harmonious unity.

We will also use the funds raised to pay all those people who worked hard on the organization, marketing, design, videos and the whole idea of ​​the festival. If we exceed the planned funds, we will invest them in the further promotional campaign of the festival and in the workshops with young people from the Working Center of Milan Petrovic special school for people with dissabilities. And, of course, the festival packages you buy * are intended for your accommodation, food and workshops in September.

* Depending on the package you choose: full package of 10 workshops, or weekend package of 6 workshops. During fundraising campaign the packages have presale prices.

Nastup na festivalu „Karusel“, Čačak, 2021. godine, foto: Aleksandar Alempijević

We believe that, with noumerous ​​consumerist events that please the senses, but do not cultivate the spirit, a festival like this is something we all need. It is also needed by participants, be they singers, dancers, actors, circus or some other performers, drummers, engaged in folklore or some other type of dance, work with children and youth, or are just eager to try a new experience. It is also needed by the local community, which will have multiple benefits from it, and put Sremski Karlovci on the map of international body music festivals. It is needed by artists teachers, who will have the opportunity to get acquainted with Serbian and Balkan culture, as well as organizers, us, because it creates an international community of creative people of different ages and puts body music where it should be: among the superior performing arts, but also powerful educational tools. And, finally, it is needed by all those who want to work on themselves and their abilities. We need it as a channel through which we open ourselves to the world and expand our horizons.

Snimanje emisije TV Arte, Za stolom: u Vojvodini/Zu Tisch: Vojvodina, maj 2021. godine, foto: TV Arte

That is why we invite you to support us. Not just by donating. A lot of small donations will definitely mean a lot. Share the campaign, talk about it, and explain why it matters to you. If you do not want to study or perform at the festival, you are welcome as an audience: all performing programs are free.

See you in Sremski Karlovci in September!

Tvorac
2 Kampanje | 0 Sačuvane
Umetnica, pozorišni i muzički izvođač, bavim se komponovanjem za decu i odrasle, nastupam sa umetničkom grupom Alice in WonderBand i bavim se telesnom muzikom.
Pročitaj više

Nagrade

1,200.00 RSD ili više
Onlajn radionica telesne muzike za pedagoge: za vaspitačice, učiteljice, nastavnice i profesorke (i sve pobrojane u muškom rodu), radionica od sat i po vremena preko Zoom platforme. Naučite kako da koristite telesnu muziku u radu sa decom.​ 10 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
1 od 15
Kampanja je već dovršena.
1,200.00 RSD ili više
“Cvrčak i mrav na rođendanu” je neverbalna predstava koja se podjednako služi pozorišnim, plesnim i muzičkim jezikom, oslanjajući se na motive poznate Ezopove basne. Namenjena je publici od tri godine i starijima. “Ulaznica” je za snimak predstave ​izvedene na Festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade 2020. godine. Rok isporuke je do 7 dana: 10 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
1 od 50
Kampanja je već dovršena.
1,200.00 RSD ili više
Ceger sa dizajnom realizujemo u saradnji sa SOŠO “Milan Petrović” Novi Sad. U paket ulazi poštarina za SRBIJU: 10 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jul, 2022
BROJ ZAHTEVA:
6 od 50
Kampanja je već dovršena.
1,200.00 RSD ili više
Komični mjuzikl “Kiss” je komedija o igri, začikavanju, nadmetanju i, povrh svega, ljubavi. Zanosno slavlje tonova, ritma, plesa, glume, akrobatike u savršenoj harmoniji! Nudimo vam “ulaznicu” na snimak izvođenja u Srpskom narodnom pozorištu u januaru 2019. godine. Rok isporuke je do 7 dana: 10 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 50
Kampanja je već dovršena.
1,800.00 RSD ili više
Onlajn radionica telesne muzike nepravilnih ritmova sa Balkana na engleskom “New Balkan Rhythm” u trajanju od sat i po vremena preko Zoom platforme. Učimo na primeru jedne pesme. Radionica će biti realizovana onlajn: 15 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 15
Kampanja je već dovršena.
1,800.00 RSD ili više
Ceger sa dizajnom realizujemo u saradnji sa SOŠO “Milan Petrović” Novi Sad. U paket ulazi poštarina za REGION: 15 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
jul, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 50
Kampanja je već dovršena.
8,400.00 RSD ili više
Vikend paket radionica, za učesnike iz Srbije i regiona, bez smeštaja i hrane. Od 24. do 25. septembra, 6 radionica: 70 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
2 od 10
Kampanja je već dovršena.
13,680.00 RSD ili više
Paket radionica - za učesnike iz Srbije i regiona. Od 23. do 25. septembra, 10 radionica (petak,subota,nedelja), bez smeštaja i hrane: 114 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
1 od 10
Kampanja je već dovršena.
18,480.00 RSD ili više
Ceo vikend paket, za učesnike iz Srbije i regiona. Od 23. do 25. septembra, 6 radionica, smeštaj (dva noćenja), hrana (petak večera, subota tri obroka, nedelja doručak,ručak): 154 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
1 od 10
Kampanja je već dovršena.
22,440.00 RSD ili više
Vikend paket, za učesnike iz inostranstva. Od 23. do 25. septembra, 6 radionica, smeštaj (2 noćenja), hrana (petak večera, subota tri obroka, nedelja doručak,ručak): 187 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
2 od 10
Kampanja je već dovršena.
29,280.00 RSD ili više
​Ceo paket - smeštaj, radionice, hrana, za učesnike iz Srbije i regiona. Od 22. do 25. septembra, 10 radionica, smeštaj (3 noćenja), hrana (četvrtak večera, petak,subota tri obroka, nedelja doručak,ručak) + CEGER kao poklon: 244 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 10
Kampanja je već dovršena.
35,760.00 RSD ili više
Ceo paket - smeštaj, radionice, hrana, za učesnike iz inostranstva. Od 22. do 25. septembra, 10 radionica, smeštaj (3 noćenja) i hrana (četvrtak večera, petak,subota tri obroka, nedelja doručak,ručak) + CEGER kao poklon: 298 EUR ili više
DATUM ISPORUKE
septembar, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 10
Kampanja je već dovršena.
  • 18-06-2022

    Kampanja je uspešno završena, a cilj premašen!

    For English please scroll down :-) Hvala vam puno na vašoj podršci! Vi ste osnivači festivala \"Novi balkanski ritam\". S obzirom da smo daleko premašili cilj koji smo postavili, sa sigurnošću možemo da potvrdimo da ćemo održati i radionice sa mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom iz radnog centra SOŠO \"Milan Petrović\", a nadamo se da će i oni sa nama nastupati u septembru na koncertu festivala. Imamo i manje vesele vesti: nas dvoje (Marko i Ana), osnova kampanje, udruženja \"Otvoreni krug Novi Sad\" i suštinska baza festivala, razboleli smo se od korona virusa i još smo u fazi bolovanja. Zbog toga žalimo ukoliko budemo malo odstupali od roka koji smo postavili da realizaciju poklona u okviru kampanje i svima se zahvaljujemo na razumevanju. _____________________________________________________________________________________ Thank you so much for your support! You are the founders of the New Balkan Rhythm Festival. Considering that we have far exceeded the goal we set, we can confirm with certainty that we will hold workshops with young people with dissabilities from the work center of the Special School \"Milan Petrović\" from Novi Sad, and we hope that they will perform with us in September at the festival concert. We also have less happy news: the two of us (Marko and Ana), the basis of the campaign, the association \"Open Circle Novi Sad\" and the essential base of the festival, we got sick from korona virus and we are still in the process of getting better. That is why we regret if we deviate a little from the deadline we set for the realization of gifts within the campaign, and we thank everyone for their understanding. Ana Vrbaški & Marko Dinjaški, Alice in WonderBand
Dodaj novost za ovu kampanju

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Festival „Novi balkanski ritam““